Bitumenverven / Teer

Bielzenzwart

Impregnerende Teer

OAF Bielzenzwart is een zwart beschermingsmiddel op basis van teervrije bitumen. Bielzenzwart beschermt, verfraait en is snel droog. Geschikt voor biels, schoeiingen en ander ruw hout. Ook toepasbaar op hout dat eerder is behandeld met Carbolineum of Creosootolie. Na droging reukloos en gifvrij; brandt niet op huid en planten. Verwerkbaar met kwast of bokkenpoot.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Alle houtsoorten

Applicatie:
Kwast of roller (niet verdunnen)

Verbruik:
Ca. 8 m²/liter

Verwerkingsadvies:
Voor gebruik goed roeren, ondergrond goed schoon-, droog- en stofvrij maken. Verwerken met de kwast, roller of spuitapparatuur. Product hoeft niet verdund te worden. Gereedschap reinigen met terpentine.<br>Verbruik ca. 8m² per liter afhankelijk van de ondergrondconditie.

Veiligheidswaarschuwing:
Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen NIET aan arbo. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt schade aan organen (of alle betrokken organen vermelden indien bekend) bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken – Niet roken. Damp/spuitnevel niet inademen. GEEN braken opwekken. Gelekte/gemorste stof opruimen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. In geval van brand: blussen met kooldioxide (CO2), schuim, bluspoeder of waternevel. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Voorkom lozing in het milieu. Bevat: nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar. EU-grenswaarde: Vos subcat. IIA/h, Dit product bevat max. 340 g/l Vos, Vos max. toegestaan 750 g/l.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl