Beitsen en impregneer

Groenoleum Mat

Groenoleum Mat is een dekkende, matte, groene beits voor bescherming en verfraaiing van hout. Bijzonder geschikt voor de behandeling van schuren, schuttingen, tuinhekken etc. Groenoleum Mat is makkelijk te verwerken, heeft een goede dekking en een snelle droging.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Verwerkingsadvies:
Ondergrond moet goed droog, stof- en vetvrij zijn. Voor gebruik goed roeren of schudden. Verbruik ca. 12 m² per liter (afhankelijk van de ondergrondconditie). Aanbrengen in 2 of 3 lagen. De eerste laag (op nieuw hout) 5% verdunnen met terpentine. De 2e en eventueel 3e laag onverdund aanbrengen. Ondergrond voor en tussen de lagen door schuren en met een zachte borstel afstoffen. Verwerken met een (platte) kwast, roller of spuitapparatuur. Gereedschap reinigen met terpentine. Bus na gebruik goed sluiten en vorstvrij opslaan.

Veiligheidswaarschuwing:
Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen NIET aan arbo. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter  beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.  Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken – Niet roken.  In geval van brand: blussen met CO2, schuim, bluspoeder of waternevel. Inademing van damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat Koolwaterstofen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten. EU-grenswaarde: Vos subcat. IIA/f, Dit product bevat 512 g/l Vos, Vos max.toegestaan 700 g/l.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl