Verdunningsmiddelen

Terpentine

Geschikt als verdunningsmiddel voor synthetische verven (oplosmiddelbasis) zoals Grondverf, Zijdeglansverf, Hoogglansverf, Vernis, Menie enzovoort. Kan ook worden gebruikt als reinigingsmiddel voor kwasten en andere schildersgereedschappen. Niet geschikt als verdunningsmiddel voor watergedragen producten.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Verdunningsmiddel voor synthetische verven, beitsen, etc.

Verwerkingsadvies:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van nevel, damp vermijden. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. GEEN braken opwekken. In geval van brand: blussen met bluspoeder, alcohol bestendig schuim, kooldioxide of verneveld water. Bevat: koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, 2-25% aromaten. Het product kan statische electriciteit opladen, die brand kan veroorzaken bij ontlading.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl