Lakken & Oliën

Bootlak

Marine Vernis

OAF Bootlak (voorheen Jachtlak) is een blanke, goed doorhardende lak met een grote bestendigheid tegen zout-, brak- en zoet water. Tevens is het zeer goed bestand tegen UV-straling door zijn unieke UV-absorber.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Houtwerk
Binnen en buiten
Bestand tegen zout-, brak- en zoetwater

Applicatie:
Spuit (evt. verdunnen met wasbenzine)
Kwast of roller (evt. verdunnen met white spirit)

Verbruik:
Ca. 10-14 m²/liter

Verwerkingsadvies:
Ondergrond goed droog, stof- en vetvrij maken (eventueel slecht hechtende delen verwijderen en kale plekken voorlakken), daarna schuren. Op nieuw hout de 1e laag ca. 10% verdunnen, tweede en derde laag onverdund aanbrengen. Voor gebruik goed roeren. Eventueel verdunnen met terpentine. Stofdroog na ca. 4 uur*, overschilderbaar na ca. 14 uur*, volledige doorharding 14 dagen. Droging is afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheidsgraad. Verbruik: Ca. 12 m² per liter afhankelijk van de ondergrondconditie.

Veiligheidswaarschuwing:
Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan arbo. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan schade aan het centrale zenuwstelsel veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling via inademing. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Damp niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: koolwaterstoffen C9-12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, aromaten (2-25%). Bevat: 2-butanonoxim, kobalt bis(2-ethylhexanoaat). Kan een allergische reactie veroorzaken. EU-grenswaarde: VOS cat. A/e, Dit product bevat max. 367 g/l VOS. Max. toegestaan 400 g/l.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl