Bitumenverven en Teer

Scheepsteer

Bitumineuze scheepscoating

Scheepsteer toegepast op onderwatergedeelten van metalen, houten, betonnen en polyester vaartuigen geeft een hechte en dichte beschermingslaag. Scheepsteer is weer- en waterbestendig, resistentie tegen verdunde zuren en basen is zeer goed. Dit product is NIET mengbaar met teerhoudende producten. Kleur: zwart-glanzend.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Onderwatergedeelte van metalen, houten, betonnen en polyester vaartuigen

Applicatie:
Spuit, kwast of roller (evt. verdunnen met white spirit)

Verbruik:
Ca. 8-10 m²/liter

Verwerkingsadvies:
De ondergrond dient droog en vrij van vet, vuil, roest en walshuid te zijn. Voor gebruik goed roeren. Nieuw werk: 2 lagen. Onderhoud: 1 laag. Aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur. Eventueel verdunnen met terpentine. Verbruik: ca. 8 – 10m² per liter afhankelijk van de ondergrondconditie. Droging: ca. 8 – 12 uur bij 15 °C.

Veiligheidswaarschuwing:
Oplosmiddelrijk. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt schade aan het centrale zenuwstelsel bij langdurige of herhaalde blootstelling via inademing. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In geval van brand: blussen met kooldioxide (CO2), schuim, bluspoeder of waternevel. Damp niet inademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: koolwaterstoffen C9-10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl