Onze leveringsvoorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene leveringsvoorwaarden. U kunt deze hier downloaden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.

2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “OAF” moet hieronder worden verstaan de besloten vennootschap OAF Holland B.V., gevestigd aan De Meente 13, 8121 EV te Olst.

3. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat, welke dan ook.

4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

5. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn deze voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met de algemene voorwaarden van OAF.

6. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden door OAF van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend en dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer OAF een gegeven order schriftelijk, telefonisch of per e-mail heeft aanvaard.

2. Indien door OAF aan de koper een orderbevestiging is verzonden, wordt deze geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven, tenzij koper binnen 5 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) van OAF schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), transportkosten en kosten omverpakking tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De in offertes vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren. Tenzij anders vermeld, blijven de genoemde prijzen tot maximaal 4 weken na dagtekening geldend.

Artikel 5. Aflevering en leveringstermijnen

1. De door OAF opgegeven levertijden zijn bij benadering en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vertraagde leveringen door oorzaken welke buiten de invloedssfeer van OAF liggen, kunnen nimmer reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst, opschorten van betalingen of enige vorm van schadevergoeding.

2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken franco huis wanneer het factuurbedrag excl. BTW meer dan € 200,00, zegge: tweehonderd euro bedraagt. Leveringen buiten Nederland geschieden af fabriek (ex works) aan buitenlandse kopers.

3. Tenzij koper zelf voor expeditie zorgt worden de zaken door OAF verzonden op de naar het oordeel van OAF gunstigste wijze met een door OAF te kiezen expediteur(s) voor rekening en risico van de koper.

4. De koper is gehouden de bestelde zaken binnen de overeengekomen tijd, doch minimaal binnen 1 maand, af te nemen.

5. OAF behoudt zich het recht voor de levering van zaken op te schorten indien de koper, de bij OAF gekochte zaken wederverkoopt en daarbij een lagere verkoopprijs hanteert dan de door OAF geadviseerde consumentenprijs.

Artikel 6. Gegevens en Toleranties

1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij OAF verstrekt. OAF kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor gevolgen voortvloeiend uit het foutief aanleveren van gegevens door de koper.

2. Producten van OAF (= zaken) worden geleverd met een Technical Data Sheet en met – voor zover van toepassing – een Material Safety Data Sheet. Koper heeft de plicht conform deze informatie te handelen en de veiligheidsinstructies na te leven.

3. Mede omdat de eigenschappen van grondstoffen niet altijd dezelfde zijn, kan er sprake zijn van enig verschil in kleur, samenstelling en/of eigenschappen van producten, ook al hebben die hetzelfde productnummer. Voor kleuren geldt een kleurtolerantie van 7%.

4. De door ons geleverde zaken mogen van de omschrijving afwijken, indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidsverschillen en ondergeschikte afwijkingen. Bij levering van zaken welke speciaal voor de klant moeten worden geproduceerd, is een afwijking van plus-of-min 10% van de bestelde hoeveelheid acceptabel. De in dit geval afwijkende hoeveelheid zal als zodanig worden geleverd en gefactureerd zonder dat het noodzakelijk is de koper hier voortijdig van op de hoogte te stellen.

Artikel 7. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van OAF die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van OAF kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, staking of boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, interne storingen bij OAF, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien OAF door overmacht de leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is OAF gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter beoordeling van OAF. Ingeval van overmacht kan de koper OAF niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 8. Klachten en Reclames

1. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering aan OAF ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke, nauwkeurige omschrijving van de klacht en met vermelding van het factuur- en eventueel chargenummer van het geleverde product. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten. Wanneer de gebreken bij het lossen van de goederen reeds zichtbaar zijn, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan de vervoerder middels een aantekening op de te ondertekenen vrachtbrief.

2. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 1.

3. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens OAF betrekking hebbend op gebreken in geleverde zaken, vervalt indien:
a. De gebreken niet binnen de hiervoor genoemde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. De koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. De koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan normaliter te voorzien;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
e. De in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de leverdatum is verstreken.

4. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper en is OAF op geen enkele wijze verplicht de reclamatie op financiële wijze aan de koper te compenseren. OAF is in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. OAF is aansprakelijk voor schade die koper lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan OAF toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen OAF verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van OAF en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. vermogensschade, zoals – doch niet beperkt – tot bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst:
b. schade ontstaan door handelen of nalaten van koper of derden in strijd met door OAF verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst en de voorwaarden:
c. schade als direct gevolg van, door of namens koper aan OAF verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.

3. Indien:
a. het voor OAF ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;
b. de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat;
c. de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt,
is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door OAF voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) met koper is overeengekomen.

4. Koper vrijwaart OAF van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door OAF verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken, voor zover OAF jegens koper voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.

Artikel 10: Garantie en overige aanspraken

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat OAF voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal OAF de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of koper crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest OAF voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door koper aangeleverd materiaal, dan dient koper voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

3. Onderdelen of materialen die door OAF worden hersteld of vervangen, moeten door koper aan hem worden toegezonden.

4. Voor rekening van koper komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage- en montage;
c. reis- en verblijfkosten.

5. Koper moet OAF in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

6. Koper kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van OAF heeft voldaan.

7. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– wijziging of reparatie door koper of door derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door koper;
– gebreken aan of ongeschiktheid van door koper gebruikte materialen of hulpmiddelen.
8. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van koper op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

9. Koper kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Door OAF geleverde zaken blijven eigendom van OAF tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper aan OAF verschuldigd is. OAF behoudt zich het recht voor van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enige ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering.

4. Bij niet tijdige betaling, is OAF terstond gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar aan OAF in eigendom toebehoren, per direct terug te vorderen, onverlet de overige rechten van OAF.

5. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op verzoek van OAF deze verzekering aan te tonen.

Artikel 12. Betaling

1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek, korting of opschorting, contant ter plaatse waar OAF is gevestigd of door overmaking op een door OAF aangegeven bankrekening, Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank geldt de dag van creditering op de aangegeven rekening van OAF als de dag van betaling.

2. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan is hij vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

3. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 50,– alles exclusief BTW. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit de te late betaling of niet betaling voortvloeiend, voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de betalingstransfer hebben doen plaatsvinden op een voor OAF nadelige wijze.

4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

6. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is OAF gerechtigd betaling vooraf dan wel afdoende zekerheid in de vorm van een bankgarantie te eisen.

7. OAF kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar haar keuze.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten, rechten ter zake van domeinnamen, enz. alsook de receptuur met betrekking tot de door OAF geleverde zaken, c.q. met betrekking tot de door OAF ter beschikking gestelde zaken, zoals technische informatiebladen, reclamemateriaal enz. bij OAF berusten en blijven berusten. Koper zal deze rechten eerbiedigen. Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van OAF te gebruiken als (onderdeel) van een internet domeinnaam of telefoonnummer. Koper verleent aan OAF toestemming om alle van koper afkomstige informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij OAF.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op de door OAF gedane offertes en op alle door OAF aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met/voortvloeiende uit door OAF aangegane overeenkomsten en door OAF verrichte leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

De bovenstaande voorwaarden worden met ingang van 1 januari 2014 gehanteerd door OAF Holland BV te Olst, Nederland.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl