Lakken & Oliën

Mallenlak

Impregneermiddel voor houten betonmallen

Mallenlak (Hardlak Glans) is een ééncomponent, universele, blanke polyurethaanlak voor gebruik in de betonindustrie. Het product wordt toegepast als impregneermiddel voor houten mallen, eventueel in combinatie met Ontkistingsmiddel voor een uitstekende lossing en conservering van houten mallen.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Impregnering van houten betonmallen
Buiten

Applicatie:
Spuit (evt. verdunnen met wasbenzine)
Kwast of roller (evt. verdunnen met thinner)

Verbruik:
Ca. 10-12 m²/liter

Verwerkingsadvies:
Voor gebruik goed roeren, ondergrond goed schoon-, droog- en stofvrij maken. Eerst goed schuren en eerste laag Mallenlak aanbrengen. Eventueel meerdere lagen aanbrengen. Tussen de lagen door schuren. Verwerken met de kwast, roller of spuitapparatuur. Eventueel verdunnen met thinner; hiermee kan ook het gereedschap worden gereinigd. Droogtijd: stofdroog na ca. 30 minuten, Volledige doorharding na ca. 8 uur. Verbruik: ca. 10 -12 m² per liter.

Veiligheidswaarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of  astmasymptomen of  ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In geval van brand, blussen met kooldioxide (CO2), schuim, bluspoeder of waternevel. Inademing van damp vermijden. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: o-Xyleen. Bevat: Tolueen-2,4-diisocyanaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat: n-Butylacetaat; ethylbenzeen.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl