Grondverven en primers

Zinkcompound

Zinkstofverf

Zinkcompound is een ééncomponent zinkstofprimer voor de kathiodische bescherming van staal. Het product is uitstekend bestand tegen onderroerst bij mechanische beschadigingen.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Onbehandeld ijzer/staal
Binnen en buiten

Applicatie:
Kwast of spuit (evt. verdunnen met white spirit)

Verbruik:
Ca. 9-10 m²/liter

Verwerkingsadvies:
De ondergrond dient ontdaan te zijn van roest, walshuid, vet, vuil en andere verontreinigingen. Voor gebruik goed roeren. Minimaal 1 laag aanbrengen. Bij langdurig overstaan eerst de zinkzouten verwijderen d.m.v. leidingwater en een harde borstel, alvorens de volgende laag aan te brengen. Verdunnen en het reinigen van gereedschappen met thinner. Verbruik: ca. 10 m² per liter, afhankelijk van de ondergrondconditie. Na het aanbrengen van de eindlaag Zinkcompound, een laag Multiprimer AQ aanbrengen en deze aflakken met een reguliere alkydhars. Zinkcompound NOOIT direct met een alkydharsproduct overschilderen.

Veiligheidswaarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken – niet roken. Stof/rook/gas/nevel/damp niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming  dragen. NA INSLIKKEN: onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen. De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl