Grondverven en primers

Ijzermenie

OAF IJzermenie is een roestwerende primer voor metaal op basis van alkydhars en ijzeroxide pigmenten. Zeer geschikt als primerlaag op nieuw of reeds behandeld staalwerk zoals staalconstructies, machines, landbouwvoertuigen, vaartuigen en hekwerken. OAF IJzermenie biedt bescherming tegen roestvorming en heeft een zeer goede hechting, dekking en doordroging.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Onbehandeld ijzer/staal
Binnen en buiten

Applicatie:
Spuit (evt. verdunnen met wasbenzine)
Kwast of roller (evt. verdunnen met white spirit)

Verbruik:
Ca. 7-9 m²/liter

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. In geval van brand: blussen met kooldioxide (CO2), schuim, bluspoeder of waternevel. Inademing van damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: koolwaterstoffen C9-11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten. Bevat 2-butanonoxim; kan een allergische reactie veroorzaken. EU-grenswaarde: VOS cat. A/i, Dit product bevat max. 403 g/l VOS. Max. toegestaan 500 g/l.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl