Bitumenverven en Teer

Black Varnish

Metaal Teercoat

Black Varnish is een gemakkelijk verwerkbare ijzerlak op basis van bitumen. Het heeft een zeer goede hechting op metale ondergronden. Black Varnish is bestand tegen zuren en basen. Toe te passen op bijvoorbeel staalconstructies, chassis van voertuigen, onderkanten van aanhangwagens enzovoort. Ook zeer geschikt voor ondergrondse toepassingen. Black Varnish is steenkoolteerderivaatvrij en het is weer- en waterbestendig. Dit product is niet mengbaar met teerhoudende producten.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Bescherming van beton, ijzer, staal en ondergrondse houten palen

Applicatie:
Kwast, roller of spuit (evt. verdunnen met white spirit)

Verbruik:
Ca. 10 m²/liter

Verwerkingsadvies:
De ondergrond moet droog en vrij van vet, vuil, roest en walshuid zijn. Voor gebruik goed roeren. Verwerken met de kwast, roller of spuitapparatuur. Eventueel verdunnen met terpentine, hiermee kan ook het gereedschap worden gereinigd. Verbruik: ca. 12 m² per liter. Ondergrond moet goed droog, stof- en vetvrij zijn, eventueel voorstrijken met OAF Quickprimer. Koud verwerkbaar met kwast of borstel. Hecht op steen, beton, hout, bitumineuze ondergronden, zink en metselwerk. Niet verwerken onder de 5 gr. Celcius. Droging: 12 uur afhankelijk van de laagdikte, luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur. Afstrooilagen binnen 2 – 3 minuten instrooien. Verdunning: niet verdunnen; reinigen met terpentine. Verbruik: ca. 500 gram per m², afhankelijik van het te repareren oppervlak.

Veiligheidswaarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt schade aan het centrale zenuwstelsel bij langdurige of herhaalde blootstelling via inademing. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In geval van brand: blussen met kooldioxide (CO2), schuim, bluspoeder of waternevel. Damp niet inademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: koolwaterstoffen, C9-12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, aromaten (2-25%). Bevat: koolwaterstoffen, C9-10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl