Bitumenverven en Teer

Aluminiumverf

Aluminiumverf is een universele aflak voor binnen en buiten op basis van gemodificeerde alkydharsen en aluminiumpigmenten. De verf heeft een hoge weersbestendigheid, een hoge glans en is gemakkelijk met de kwast te verwerken. Aluminiumverf kan gebruikt worden als laatste laag in een corrosiewerend verfsysteem op metaal, als roestwerende grondlaag op staal of als isolator tegen nicotine en opgedroogde vochtplekken op muren en plafonds die nadien behandeld worden met muurverf.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Alle (voor)behandelde houten/metalen

Applicatie:
Kwast of roller (niet verdunnen)
Spuit (evt. verdunnen met wasbenzine)

Verbruik:
Ca. 12 m²/liter

Verwerkingsadvies:
Voor gebruik goed roeren. Ondergrond goed schoon, droog en stofvrij maken. Met de kwast of roller aanbrengen in dunne lagen; de laatste laag in één en dezelfde richting afstrijken. Stofdroog na ca. 4 uur, eventueel 2e laag na 8 uur aanbrengen Geheel droog na 12 tot 14 uur bij 15 °C. Eventueel verdunnen met terpentine.

Veiligheidswaarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt schade aan het centrale zenuwstelsel bij langdurige of herhaalde blootstelling via inademing. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In geval van brand: blussen met kooldioxide (CO2), schuim, bluspoeder of waternevel. Damp niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Voorkom lozing inhet milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: koolwaterstoffen C9-11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten; koolwaterstoffen C10-13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, aromaten <2%.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl