Verven

Metaalverf

Roestwerend

OAF Metaalverf is een slijtvaste aflak op basis van urethaan-alkydhars. Toe te passen op machines, staalconstructies, containers, vrachtwagens en landbouwvoertuigen. Metaalverf heeft roestwerende eigenschappen, een goed kleur- en glansbehoud en is buitenduurzaam

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Alle (voor)behandelde metalen

Applicatie:
Kwast of roller (evt. verdunnen met white spirit)
Spuit (evt. verdunnen met wasbenzine)

Verbruik:
Ca. 12 m²/liter

Verwerkingsadvies:
Ondergrond moet goed schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende verflagen verwijderen, evenals roest en walshuid d.m.v. handontroesten of zandstralen. Oude intacte verflagen schuren en afnemen met een zachte borstel. Kale plekken voorbehandelen met ijzermenie, oranjemenie of multiprimer. Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen met een kwast of verfroller. Verbruik ca. 12-14 m² per liter, afhankelijk van de ondergrondconditie, gewenste laagdikte en verwerkingsmethode.

Veiligheidswaarschuwing:
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van meeisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Inademing van damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat: koolwaterstoffen C9-11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten; koolwaterstoffen C10-13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische alkanen, <2% aromaten; Het mengsel bestaat voor 7% uit bestanddelen waarvan de giftigheid niet bekend is.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl