Verdunningsmiddelen

Thinner

Verdunningsmiddel voor 2K verf, cellulose lak, etc.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Verdunningsmiddel voor 2K verf, cellulose lak, etc.

Veiligheidswaarschuwing:
Schadelijk bij inademing. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Inademing van damp vermijden. Alleen buiten of op goed geventileerde plaatsen gebruiken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud/verpakking verwijderen conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl