Chemische bouwstoffen

Gevelimpregneer

Reukloze Hydrofoberingsmiddel

Voor het hydrofoberend impregneren van minerale, poreuze bouwmaterialen zoals baksteenmetselwerk, kalkzandsteen, minerale stuclagen en gasbeton.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Verwerkingsadvies:
De ondergrond dient zo droog mogelijk te zijn. Vocht verkleind het impregnerend vermogen van de ondergrond en daarmee de hydrofoberende werking van het product. Aanbrengen met verfroller, kwast of lagedruk sproeipomp (oplosmiddelbestendig). Het impregneermiddel d.m.v. lage druk verzadigend opbrengen. Nadat de vloeistof in de gevel is opgenomen de behandeling herhalen. De net geïmpregneerde geveldelen tenminste 5 uur tegen regen beschermen. Door zon en wind kan het oplosmiddel te snel verdampen waardoor impregnering onvoldoende diep indringt. Gevelimpregneer toepassen bij een temperatuur tussen 10 en 25 °C. Na gebruik het gereedschap reinigen met terpentine. Tenminste 2 jaar houdbaar in de originele, gesloten verpakking. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verwerken.

Veiligheidswaarschuwing:
Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan arbo. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Herhaalde blootstelling kan ee ndroge of gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: koolwaterstoffen, C12-C16, isoalkanen, cyclisch, <2% aromaten. Koolwaterstoffen C11-C13, isoalkanen, <2% aromaten. Bevat geen PBT- of zPzB-stoffen.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl