Bitumenverven en Teer

Silolak

Beton Teercoat

OAF Silolak is steenkoolteerderivaatvrij, het is weer- en waterbestendig. Silolak is geschikt als bescherming voor metaal, steen en beton. Dit product is niet mengbaar met teerhoudende producten.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Bescherming van metaal, steen en beton

Applicatie:
Kwast, roller of spuit (evt. verdunnen met white spirit)

Verbruik:
Ca. 10 m²/liter

Verwerkingsadvies:
Voor gebruik goed roeren, ondergrond goed schoon-, droog- en stofvrij maken. Verwerken met de kwast, roller of spuitapparatuur. Eventueel verdunnen met terpentine, hiermee kan ook het gereedschap worden gereinigd.

Veiligheidswaarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt schade aan het centrale zenuwstelsel bij langdurige of herhaalde blootstelling via inademing. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In geval van brand: blussen met kooldioxide (CO2), schuim, bluspoeder of waternevel. Damp niet inademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: koolwaterstoffen, C9-12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, aromaten (2-25%). Bevat: koolwaterstoffen, C9-10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl